logo
PROTESTUL DE NEPLATĂ A TITLURILOR DE CREDIT

PROTESTUL DE NEPLATĂ A TITLURILOR DE CREDIT

În vederea exercitării drepturilor cambiale împotriva debitorilor de regres (trăgătorul, giranţii şi avaliştii acestora) este necesară dresarea protestului de neplată prin care să se constate refuzul de plată a obligaţiei cambiale.

SESIZAREA ORGANULUI DE EXECUTARE

CEREREA

PROCEDURA

Întocmirea protestului de neplată a cambiei / biletului la ordin / cecului se realizează împotriva debitorului - tras (acceptant) / emitent, căruia i s-a prezentat la plată cambia, biletul la ordin, cecul și a refuzat-o deși petentul deține calitatea de posesor legitim al titlului (beneficiar / giratar / debitor de regres) ce se legitimează printr-un șir neîntrerupt de giruri în condițiile legii, iar titlul de credit a fost prezentat la locul plății în termenul legal (15 zile de la data emiterii CEC-ului / 30 zile dacă este emis într-o țară din Europa și plătibil în România / 70 zile dacă este emis într-o țară străină și plătibil în România), la scadență / într-una din cele două zile lucrătoare care urmează scadenței (ambele în cazul zilei fixe sau la un anumit timp de la emisiune ori anumit termen de la vedere) / în termen de 1 an de la data emiterii / în termenele fixate de trăgător, emitent sau girant (ambele în cazul titlului plătibil la vedere) în original / prin trunchiere trasului acceptant / domiciliatarului. În cazul cambiilor și biletelor la ordin protestul poate fi dresat prin act separat, pe însuşi originalul titlului sau pe unul din exemplare, pe copia ori pe un adaos al acestora și trebuie făcut la locul şi adresa indicată în titlul de credit, la domiciliul trasului sau al persoanei desemnată să plătească pentru el, la domiciliul acceptantului prin intervenţiune sau al persoanei desemnate să plătească pentru acesta sau la domiciliul celui indicat la nevoie, după caz., contra persoanelor mai sus menționate, chiar dacă nu sunt prezente. Protestul va cuprinde:

 1. Anul, luna, ziua şi ora în care a fost dresat;
 2. Numele şi pronumele celui care a cerut facerea protestului;
 3. Numele şi pronumele persoanei sau persoanelor contra cărora s-a făcut protestul;
 4. Arătarea locurilor în clare a fost dresat, cu menţiunea cercetărilor făcute, conform art. 42;
 5. Transcrierea exactă a cambiei, dacă protestul nu s-a făcut chiar pe înscrisul cambial;
 6. Somaţiunea de plată, răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obţinut niciun răspuns.

Când trasul căruia i se prezintă spre acceptare o cambie, cere ca o nouă prezentare să-i fie făcută în ziua următoare, această cerere trebue cuprinsă în protest. În cazul cecului, protestul poate fi dresat prin act separat sau pe însuşi originalul cecului, ori pe duplicatul acestuia. Protestul trebue făcut la locul de plată în contra trasului sau al celui indicat pentru plată, chiar dacă nu sunt prezenţi. Incapacitatea trasului sau a terţului indicat nu dispensează de obligaţiunea de a dresa protestul contra acestuia, afară de cazul când trasul este falit, în care caz sentinţa declarativă de faliment este suficientă pentru a exercita regresul. Protestul va cuprinde:

 1. Anul, luna, ziua şi ora în care a fost dresat.
 2. Numele şi pronumele celui care a cerut facerea protestului.
 3. Numele persoanei contra căreia s-a făcut protestul.
 4. Arătarea locului în care a fost dresat, cu menţiunea cercetărilor făcute.
 5. Somaţiunea de plată cu răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obţinut niciun răspuns.

Protestul prin act separat va trebui să cuprindă şi transcrierea exactă a cecului.

ONORARIU

Adresează-te executorului

Solicită o programare
Nota de informare - GDPR