logo
OFERTA REALĂ DE PLATĂ

OFERTA REALĂ DE PLATĂ

Dacă creditorul refuză în mod nejustificat să primească o plată oferită în mod corespunzător de către debitor, sau când refuză să îndeplinească actele pregătitoare fără de care debitorul nu îşi poate executa obligaţia, acesta din urmă este în drept să facă ofertă reală şi să consemneze ceea ce datorează prin mijlocirea unui executor judecătoresc

SESIZAREA ORGANULUI DE EXECUTARE

CONDIŢII

În vederea nașterii dreptului debitorului de a face o ofertă reală de plată și de a consemna ceea ce datorează creditorului, legiuitorul a stabilit anumite cerințe fără de care debitorul nu poate justifica un interes determinat, legitim, personal, născut și actual:

  • plata să fi fost oferită persoanelor care o pot primi
  • plata să fi fost oferită în mod corespunzător (a se vedea în acest sens condiţiile plăţii din Codul Civil: art. 1.480 Diligenţa cerută în executarea obligaţiilor art. 1.481 Obligaţiile de mijloace şi obligaţiile de rezultat art. 1.482 Obligaţia de a preda bunuri individual determinate art. 1.483 Obligaţia de a strămuta proprietatea art. 1.484 Cedarea drepturilor sau acţiunilor art. 1.485 Obligaţia de a preda un bun art. 1.486 Obligaţia de a da bunuri de gen art. 1.487 Obligaţia de a constitui o garanţie art. 1.488 Obligaţia de a da o sumă de bani art. 1.489 Dobânzile sumelor de bani art. 1.490 Plata parţială și art. 1.491 Plata făcută cu bunul altuia),
  • existența unui refuz nejustificat al creditorului de a primi plata sau de a îndeplini actele pregătitoare fără de care debitorul nu își poate executa obligația.

CEREREA

SOMAŢIA

PROCEDURA

După înregistrarea la sediul executorului judecătoresc competent a ofertei reale de plată, debitorul va face creditorului, o somaţie prin care acesta este invitat să primească prestaţia datorată, act în care se vor arăta locul, data şi ora când suma sau obiectul oferit urmează să îi fie predat. În funcție de atitudinea creditorului executorul judecătoresc va proceda după cum urmează:

  • va întocmi un proces-verbal prin care va constata acceptarea ofertei reale iar debitorul va fi liberat de obligaţia sa - în cazul în care creditorul primeşte suma sau bunul oferit,
  • va întocmi un proces-verbal prin care va constata neprezentarea / refuzul creditorului de a primi suma ori obiectul oferit - în acest caz debitorul va face credtorului o nouă somație în care se vor arăta ziua şi ora, cât şi locul unde suma sau, după caz, bunul oferit se va depune; spre a se libera de datorie, după îndeplinirea acestei formalități va putea să consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank – S.A. sau la orice altă instituţie de credit ori, după caz, la o unitate specializată, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecătoresc care a trimis somaţia; după consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o încheiere ce se comunică creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea acesteia, dată fără citarea părţilor, efectuarea plăţii şi liberarea debitorului (în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condiţiilor de validitate, de fond şi de formă ale ofertei de plată şi consemnaţiunii, la judecătoria în circumscripţia căreia s-a făcut consemnarea)

Debitorul este considerat liberat la data consemnării plăţii, în afară de cazul în care se anulează oferta de plată şi consemnaţiunea. În baza procesului-verbal ori a încheierii, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciară sau din alte registre publice a drepturilor de ipotecă constituite în vederea garantării creanţei stinse în condiţiile prezentului titlu.

ONORARIU

Adresează-te executorului

Solicită o programare
Nota de informare - GDPR