logo
APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII

APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII

Mijloacele de natură de a indisponibiliza și conserva fie bunurile care formează obiectul litigiului, fie bunurile debitorului, constituie în concepţia legiuitorului măsuri asigurătorii prin care se asigură protejarea şi conservarea drepturilor creditorului sau apărarea eficientă a drepturilor reale. Astfel măsurile asigurătorii asigură în timp executarea hotărârii judecătoreşti emise în favoarea creditorului şi în detrimentul debitorului. Potrivit titlului IV din cartea a VI-a a Codului de procedură civilă, legiuitorul a stabilit ca şi principale măsurii asigurătorii SEHESTRUL ASIGURĂTOR (art. 952-959), POPRIREA ASIGURĂTORIE (art. 970-971) şi SECHESTRUL JUDICIAR (art. 972-977), măsurile fiind dispuse în toate cazurile de către instanţa de judecată care este competentă să judece procesul principal în primă instanţă / sau instanţa în circumscripţia căreia se află bunul, după caz.

SESIZAREA ORGANULUI DE EXECUTARE

 • TITLUL EXECUTORIU: Conform dispozițiilor legale în vigoare executarea măsurilor asigurătorii se poate efectua numai în temeiul unei ÎNCHEIERI EXECUTORII sau unei DECIZII pronunţate pentru soluţionarea apelului formulat împotriva încheierii de soluţionare a cererii de sechestru / de înfiinţare a popririi asigurătorie / de instituire a sechestrului judiciar.
 • CEREREA DE EXECUTARE A MĂSURII SECHESTRULUI ASIGURĂTOR
 • CEREREA DE EXECUTARE A MĂSURII POPRIRII ASIGURĂTORIE
 • CEREREA DE EXECUTARE A MĂSURII SECHESTRULUI JUDICIAR

EXECUTAREA

SECHESTRUL ASIGURĂTOR:

Sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu. Condiţiile de înfiinţare ale măsurii asigurătorii de către instanţa care este competentă să judece procesul în prima instanţă sunt următoarele:

 • înregistrarea unei cereri de chemare în judecată şi plata (dacă va stabili instanţa) unei cauţiuni, în cazul în care creditorul nu are titlu executoriu, însă creanţa este constatată în scris şi este exigibilă,
 • înregistrarea unei cereri de chemare în judecată şi plata unei cauţiuni de jumătate din valoarea reclamată, în cazul în care creditorul nu are titlu executoriu şi nici o creanţă care să fie constatată în scris, însă aceasta este exigibilă,
 • înregistrarea unei cereri de chemare în judecată, plata unei cauţiuni ce va fi stabilită de instanţă şi demonstrarea faptului că debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea,în cazul în care creditorul nu are titlu executoriu şi creanţa constatată în scris nu este exigibilă. Odată îndeplinite cerinţele arătate, instanţa de judecată va decide de urgenţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere executorie, stabilind suma până la care se încuviinţează sechestrul, fixând totodată, dacă este cazul, cuantumul cauţiunii şi termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta. Încheierea prin care se soluţionează cererea de sechestru se comunică creditorului de îndată de către instanţă, iar debitorului de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor. Măsura sechestrului asigurător se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, fără a mai cere vreo autorizare sau încuviințare în acest sens şi se aplică fără somaţie ori înştiinţare prealabilă a debitorului. Privitor la sechestrarea navelor civile trebuie menţionat că atribuţia executării acestei măsuri îi revine căpităniei portului unde acestea se află prin imobilizarea navei (nu se va admite plecarea navei din port sau radă) şi neeliberarea documentele necesare navigaţiei. În ceea ce priveşte valorificarea bunurilor sechestrate, vânzarea lor nu se va putea face decât după ce creditorul a obţinut titlul executoriu.

POPRIREA ASIGURĂTORIE

Poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Condiţiile de înfiinţare ale măsurii asigurătorii de către instanţa care este competentă să judece procesul în prima instanţă sunt următoarele:

 • înregistrarea unei cereri de chemare în judecată şi plata (dacă va stabili instanţa) unei cauţiuni, în cazul în care creditorul nu are titlu executoriu, însă creanţa este constatată în scris şi este exigibilă,
 • înregistrarea unei cereri de chemare în judecată şi plata unei cauţiuni de jumătate din valoarea reclamată, în cazul în care creditorul nu are titlu executoriu şi nici o creanţă care să fie constatată în scris, însă aceasta este exigibilă,
 • înregistrarea unei cereri de chemare în judecată, plata unei cauţiuni ce va fi stabilită de instanţă şi demonstrarea faptului că debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea, în cazul în care creditorul nu are titlu executoriu şi creanţa constatată în scris nu este exigibilă. Odată îndeplinite cerinţele arătate, instanţa de judecată va decide de urgenţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere executorie, stabilind suma până la care se încuviinţează poprirea, fixând totodată, dacă este cazul, cuantumul cauţiunii şi termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta. Încheierea prin care se soluţionează cererea de poprire se comunică creditorului de îndată de către instanţă, iar debitorului de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor. Măsura popririi asigurătorie se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, fără a mai cere vreo autorizare sau încuviințare în acest sens şi se aplică fără somaţie ori înştiinţare prealabilă a debitorului. În ceea ce priveşte eliberarea / distribuirea sumelor datorate debitorului, ori după caz, vânzarea bunurilor mobile, acestea nu se vor putea face decât după ce creditorul a obţinut titlul executoriu.

SECHESTRUL JUDICIAR

Sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce formează obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin încredinţarea pazei acestora unui administrator-sechestru. Condiţiile de înfiinţare ale măsurii asigurătorii de către instanţa care este competentă să judece acţiunea principală respectiv instanţa în circumscripţia căreia se află bunul, după caz, sunt următoarele:

 • plata (dacă va stabili instanţa) unei cauţiuni, existenţa unui proces asupra proprietăţii sau altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori asupra folosinţei sau administrării unui bun proprietate comună iar măsură este necesară pentru conservarea dreptului respectiv,
 • plata (dacă va stabili instanţa) unei cauţiuni, fără existenţa unui proces însă cu obligaţia introducerii acţiunii la instanţa competentă (iniţierea demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral) sau solicitării punerii în executare a titlului executoriu, într-un termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţării măsurii asigurătorii - asupra unui bun pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa, asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice să se teamă că va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul său actual, sau asupra unor bunuri mobile care alcătuiesc garanţia creditorului, când acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive temeinice de bănuială că debitorul se va sustrage de la eventuala urmărire silită ori să se teamă de sustrageri sau deteriorări. Paza bunului sechestrat va fi încredinţată persoanei desemnate de părţi de comun acord, iar în caz de neînţelegere, unei persoane desemnate de instanţă, care va putea fi chiar deţinătorul bunului. În acest scop, executorul judecătoresc, sesizat de partea interesată, se va deplasa la locul situării bunului ce urmează a fi pus sub sechestru şi îl va da în primire, pe bază de proces-verbal, administratorului-sechestru. Administratorul-sechestru va putea face toate actele de conservare şi administrare, va încasa orice venituri şi sume datorate şi va putea plăti datorii cu caracter curent, precum şi pe cele constatate prin titlu executoriu. De asemenea, cu autorizarea prealabilă a instanţei care l-a numit, administratorul-sechestru va putea să înstrăineze bunul în cazul în care acesta nu poate fi conservat sau dacă, dintr-un alt motiv, măsura înstrăinării este vădit necesară şi, dacă a fost în prealabil autorizat, el va putea sta în judecată în numele părţilor litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. Dacă administrator-sechestru a fost numită o altă persoană decât deţinătorul, instanţa va fixa, pentru activitatea prestată, o sumă drept remuneraţie, stabilind totodată şi modalităţile de plată. În cazuri urgente, instanţa va putea numi, prin încheiere definitivă dată fără citarea părţilor, un administrator provizoriu până la soluţionarea cererii de sechestru judiciar.

ÎNCETAREA EXECUTĂRII

Potrivit art. 955 raportat la art. 703 alin. (1) C.pr.civ. care se aplică în mod corespunzător executarea măsurilor asigurătorii încetează dacă: s-au adus la îndeplinire dispozițiile curpinse în hotărârea judecătorească de încuviințare a măsurii asigurătorii; nu se pot înființa măsurile dispuse de instanță din cauza lipsei de bunuri urmăribile, creditorul a renunţat la executare; a fost desfiinţat titlul executoriu (plecând de le premisa accesorialităţii măsurilor asigurătorii în raport cu acţiunile principale promovate de creditori sau alte persoane interesate, anularea, respingerea, perimarea cererii principale sau renunţarea la judecata acesteia se transpune în ridicarea măsurilor de către instanţa care le-a încuviinţat la cererea debitorului); a fost anulată executarea și dacă debitorul va da, în toate cazurile, o garanţie îndestulătoare (caz în care instanţa va putea ridica, la cererea acestuia sau după caz a persoanei interesate, sechestrul asigurător / poprirea asigurătorie / sechestrul judiciar).

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Adresează-te executorului

Solicită o programare
Nota de informare - GDPR