logo
Birou Executor Judecatoresc Vlad Floria
Birou Executor Judecătoresc
Floria Vlad

Despre B.E.J. Floria Vlad

În urma înregistrării biroului la Curtea de Apel Tîrgu Mureş sub nr. 565/02.03.2016 a luat ființă B.E.J. FLORIA VLAD cu sediul în Tîrgu Mureș - 540060, str. Strâmbă, nr. 34, ap. I, jud. Mureș, în cadrul căruia aptitudinile organizatorice, pregătirea minuțioasă a actului de executare, respectarea dispozițiilor legale și documentarea riguroasă aferentă, asigură calitatea actelor şi lucrărilor efectuate de titular.

  • titularul biroului este executorul judecătoresc Floria Vlad
  • numirea în funcţie s-a realizat prin O.M.J. nr. 322/C/01.02.2016
  • biroul individual este înregistrat la Curtea de Apel Tîrgu Mureş sub nr. 565/02.03.2016 cu sediul biroului în circumscripţia Judecătoriei Tîrgu Mureş
  • competenţa teritorială se circumscrie celei a Curţii de Apel Tîrgu Mureş

DOMENIU DE ACTIVITATE

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești a Regulamentului nr. 2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 precum și a Hotărârii nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, acte normative ce stabilesc sediul materiei în privința organizării activității organelor de executare, executorii judecătorești sunt învestiți să îndeplinească un serviciu de interes public constând în executarea silită a dispozițiilor civile din titlurile executorii, precum și alte atribuții date prin lege în competența lor. În acest sens actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege. Specificul profesiei impune ca în îndeplinirea atribuțiilor sale, executorul judecătoresc să se asigure că activitatea acestuia se va înfăptui în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor şi ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială:

executorUTAREACUTAREA-SILITĂ-A-OBLIGAŢIILOR

EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIILOR

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare.

NOTIFICAREA ACTELOR JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE

NOTIFICAREA ACTELOR JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE

Pentru eficiența și celeritatea procedurilor judiciare transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare se efectuează prin executorul judecătoresc, cu scrisoare recomandată, conţinut declarat şi confirmare de primire.

COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ

La cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, instanţa de judecată poate dispune comunicarea în mod nemijlocit a actelor de procedură prin executorul judecătoresc, care va fi ţinut să îndeplinească formalităţile procedurale.

RECUPERAREA AMIABILĂ

RECUPERAREA AMIABILĂ

Raporturile dintre executorul judecătoresc şi creditorul unei creanţe ce se solicită a fi recuperată pe cale amiabilă sunt supuse prin asemănare regulilor mandatului, remiterea înscrisului constatator al creanţei constituind mandat de încasare a acesteia.

APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII

APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII

În scopul valorificării bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ, creditorul unei sume de bani poate solicita instanţei de judecată indisponibilizarea lor până la obţinerea unui titlu executoriu; totodată în scopul indisponibilizării bunurilor ce formează obiectul unui litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, instanţa poate dispune desemnarea unei persoane (administrator-sechestru) pentru încredinţarea pazei acestora, măsura fiind pusă în executare de către executorul judecătoresc la cererea părţii interesate.

CONSTATAREA STĂRILOR DE FAPT.png

CONSTATAREA STĂRILOR DE FAPT

La cererea oricărei persoane care are interesul să constate de urgenţă o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor, executorul judecătoresc în circumscripţia căruia urmează să se facă constatarea va putea constata la faţa locului această stare de fapt.

OFERTA REALĂ DE PLATĂ

OFERTA REALĂ DE PLATĂ

Dacă creditorul refuză în mod nejustificat să primească o plată oferită în mod corespunzător de către debitor, sau când refuză să îndeplinească actele pregătitoare fără de care debitorul nu îşi poate executa obligaţia, acesta din urmă este în drept să facă ofertă reală şi să consemneze ceea ce datorează prin mijlocirea unui executor judecătoresc.

PROTESTUL DE NEPLATĂ A TITLURILOR DE CREDIT

PROTESTUL DE NEPLATĂ A TITLURILOR DE CREDIT

În vederea exercitării drepturilor cambiale împotriva debitorilor de regres (trăgătorul, giranţii şi avaliştii acestora) este necesară dresarea protestului de neplată prin care să se constate refuzul de plată a obligaţiei cambiale; protestul de neplată poate fi întocmit în una din cele două zile următoare zilei plăţii.

ALTE ACTE SAU OPERAŢIUNI

ALTE ACTE SAU OPERAŢIUNI

Pentru îndeplinirea altor acte sau operaţiuni acestea trebuie prevăzute expres de dispoziţiile legale în vigoare. Atribuţiile date în competenţa executorului judecătoresc sunt limitativ prevăzute de lege, organul de executare fiind în drept să refuze îndeplinirea unor acte ce nu se încadrează în limitele acestora.

Site-uri utile

Adresează-te executorului

Solicită o programare
Nota de informare - GDPR